Articoli

Bandu pro seletzionare 53.363 voluntàrios de Servìtziu Tzivile pro totu s'Italia

Bandu pro seletzionare 53.363 voluntàrios de Servìtziu Tzivile pro totu s'Italia

Sunt abertos sos tèrmines pro presentare domanda pro su Servìtziu Tzivile 2018.

Bi podent partetzipare pitzocos e pitzocas dae sos 18 a sos 28 annos, chi devent presentare domanda intro de sa una (h 13,00) de su 28 de cabudanni 2018.

Sa domanda, cumpilada a tenore de s’Allegadu 2, cheret firmada (a pena de esclusione) e mandada a s’ente chi realizat su progetu. In prus, bi cheret allegada sa fotocòpia de unu documentu de identidade e sos datos chi sunt in s’Allegadu 3.

Tocat a nche mandare totu o in formadu PDF cun Posta Eletrònica Tzertificada (PEC) o cun racumandada A/R o cunsignende·la manu pro manu.

Totu sos allegados si podent iscarrigare dae su situ de su Comune de Nughedu (http://www.comunenughedusv.it/index.php/tzente/articoli/93).

Allegati


Condividi: